مجمع

مجمع ایرانی دفاع از حقیقت
1 نوشته ها
0 نظرات

مقالات

تغییرات پس از انتخابات – پروفسور گلن دوئر

در ابتدا، گلن دوئر نظرات خود را در مورد انتخابات امسال و ویژگی های...