گروه دیدبان شناختی

در عصر جدید، جهان به شبکه نیرومندی تبدیل شده است که بافت آن دستخوش تغییر زیادی شده است و نقش اطلاعات و ارتباطات بسیار پررنگ شده است. در این شبکه به جز گروهی از نخبگان، دیگران کنترل خود را بر زندگی و محیط پیرامون از دست داده اند یا در حال از دست دادن هستند.
«مجمع ایرانی دفاع از حقیقت» معتقد است که بُعد روانی هر کشمکش به اندازه بُعد فیزیکی آن مهم است و از آنجایی که جنگ شناختی برای تمرکز بر ذهن و افکار و باورهای افراد به وجود آمده است و به قوه شناخت و معرفت انسان ها حمله می‌کند؛ ما در این گروه برانیم تا به روشن‌گری مفهوم جنگ شناختی و عملیات روانی بپردازیم، افکار عمومی را به عنوان زمین بازی این جنگ بررسی کنیم، مولفه های تاثیرگذار این جنگ را معرفی کرده و نمونه‌هایی از کمپین‌های این جنگ را بیان داریم تا مخاطبان آمادگی بیشتری در مواجه با تهدیدهای این جنگ داشته باشند.