گروه مطالعات امنیت

امروز باور و انگیزه است که هدف تهدیدات امنیتی قرار گرفته است. باور و انگیزه‌ای که عرصه فرهنگ و بستر سایبر را به جولانگاه مبارزین متخاصم تبدیل کرده است.
«مجمع ایرانی دفاع از حقیقت» معتقد است که تحول تهدیدات و عرصه‌های جدید برای آسیب، می‌طلبد تا ضمن ایجاد آگاهی نسبت به تهدیدات نوین، تلاشی حداکثری برای افزایش بازدارندگی داشت. ما در گروه مطالعات امنیت در پی واکاوی نظریات پرجدل و بحث‌های نظری صرف نیستیم. بلکه مراد ما مطالعاتی است که به توصیف تهدیدات باور و انگیزه می‌انجامد و سرانجام بتوانیم الگویی برای رفع چنین تهدیداتی ارائه نماییم.