مطالعات هویت

جستاری بر تاثیر رسانه‌ ای به نام موسیقی بر...

امروزه، رسانه‌ها در فرایند تعریف هویت و بازتولید آن برای جوانان از اهمیت جدی برخورداند لذا بررسی رابطه جوانان و رسانه‌ها بسیار مهم است.(خواجه‌نوری،۱۳۹۷:...