مهدی تشنه دل

4 نگاشت
0 نظرات
مهدی تشنه دل، دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای/ گرایش خاورمیانه و شمال آفریقا در دانشگاه امام حسین (ع) می باشد، او پژوهشگر در حوزه مطالعات امنیت و عملیات روانی است.

مقالات