اریک لاب

1 نگاشت
0 نظرات
دکتر لاب استادیار دپارتمان علوم سیاسی و روابط بین الملل است. تحقیقات او بر تلاقی دو امر توسعه و سیاست در خاورمیانه متمرکز است. این زمینه مطالعاتی به طور ویژه به کاوش این مساله می پردازد که چگونه بازیگران دولتی و غیردولتی در منطقه غرب آسیا، امر توسعه را در قالب سازوکار قدرت نرم ابزاری می کنند تا بتوانند منافع سیاسی بیشتری را در عرصه داخلی و بین المللی کسب کنند. دکتر لاب معمولاً دوره هایی را در زمینه سیاست تطبیقی و روابط بین الملل در خاورمیانه، خشونت و انقلاب سیاسی تدریس می کند.

مقالات