نقد و ارزیابی

مروری بر جمع‌آوری منابع اطلاعاتی مرتبط با موضوع تروریسم...

مقدمه نویسندگان این کتاب؛ «جو ایرمن»، «ریچارد اچ. دونو»، «ناتان چندلر» و «تاکر ریس» هستند. «جو ایرمن» نویسنده اول این کتاب، دارای مدرک دکتری علوم...

نقدی بر کتاب گسیختگی؛ تأملی منصفانه پیرامون ایده اصلی...

مقدمه کیستی مؤلف: کاستلز یک اندیشمند نومارکسیست است. چنانکه ون دایک به نقل از پیتر هال عنوان میکند که میتوان کتاب سه جلدی عصر اطلاعات...