تاریخ پژوهی

مروری بر تکنیک های عملیات روانی در آندلس اسلامی...

فتح آندلس یکی از نقاط عطف در فتوحات اسلامی است که در عصر اموی صورت گرفته و طی حدود 800سال حاکمیت اسلام بر آن مناطق آثار متعدد فکری و فرهنگی تولید شده است.اشخاصی چون ابن رشد و محی‌الدین ابن عربی از جمله مهمترین شخصیت‌های اسلامی آندلسی الاصل بودند.این نگاشته به بررسی تکنیک‌هایی می پردازد که در قالب جنگ نرم به توانستند فرآیند بازپس‌گیری آندلس از مسلمین را تسهیل کنند و نفوذ اسلام در آن سامان را برای همیشه از بین ببرند.

پویایی اجتماعی جامعه سنتی ایران و فراروایت استبدادزدگی

سالیان زیادی است که نظریات شرقیشناسی ایده‌ی استبداد شرقی را به تاریخ و فرهنگ ملل شرقی از جمله ایران تحمیل کرده‌اند. اما با بررسی واقع بینانه اسناد تاریخی، روایت‌های ایران‌شناسان و محققانی که به متن واقعی اجتماع رجوع و از مستندات و مشاهداتشان؛ جامعه و فرهنگ ایرانی را تحلیل کرده‌اند، متوجه می‌شویم که جامعه‌ی ایرانی حاوی نهاد‌های اجتماعی و مردمی پویایی بوده است که به نحوهای گونان برای قدرت مرکزی محدودیت ایجاد کرده و از شکل گیری قدرت مطلقه جلوگیری می‌کرده‌اند. نفوذ نخبگان علمی و مذهبی در دستگاه‌ قدرت و توجه شاهان به نخبگان و مردم، نقش وساطت مآبانه نهاد کلانتر میان مردم و کاستن قدرت تحمیلی حکومت بر مردم، اقداماتی چون بست نشینی در اماکن مذهبی نشان‌دهنده‌ی قدرت دین، نخبگان و مردم دربرابر قدرت مطلقه حکام است، همچنین وجود گروه‌های فتوت و کارهایی چون دستگیری از مردم، کمک به فقرا، فتوت‌نامه‌ها که امور اصناف را سامان می‌داده است و همکاری و همیاری مردم در روستاها و زندگی عشایری گویای فرهنگ یاری‌گری، جامعه‌ای همیار، پویا و ضد استبدادی ایران است.