سبحان سیاران

سبحان سیاران، دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل، پژوهشگر تاریخ روابط بین الملل و مسائل روسیه
1 نگاشت
0 نظرات

مقالات

حمله سایبری روسیه به استونی در سال 2007

روسیه پسا شوروی همچنان به نگرش سفت و سخت خود در قبال دارایی های...