پاول پوست

1 نگاشت
0 نظرات
پاول پوست استادیار دپارتمان علوم سیاسی در دانشگاه شیکاگو است. تحقیقات او در زمینه روابط بین الملل و متدولوژی کمّی توسط بیناد ملّی علوم تامین مالی می شود و عمدتاً در ژورنال آمریکایی علوم سیاسی، سازمان بین المللی، سیاست جهانی، ژورنال حل تعارض (Conflict Resolution) و تحلیل سیاسی به چاپ می رسد. پاول دکترای خود را از دانشگاه میشیگان (جائی که رساله او جایزه جامعه صلح علمی اسارد آوارد را به خود اختصاص داد) دریافت کرد. همچنین کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه اقتصاد و علوم سیاسی لندن دریافت کرد و کارشناسی خود را از دانشگاه میامی اخذ کرد. پیش از دانشگاه شیکاگو پاول استاد یار دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه راتلج بود.

مقالات