محمدجواد قصابی فرد

4 نگاشت
0 نظرات
محمدجواد قصابی فرد, دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام. پژوهشگر حوزه جامعه شناسی بحران و جنبش های اجتماعی

مقالات