پروفسور میلدرد الیزابت سندرس

1 نگاشت
0 نظرات

مقالات

بایدن با میراث نژادپرستی و شکاف اقتصادی در جامعه آمریکا چگونه برخورد خواهد کرد؟

ایالات متحده تحت دولت دموکراسی جو بایدن بر دو مشکل اقتصادی و نژادپرستی که طی یک سال اخیر شدت گرفته است فائق خواهد آمد و با مهار خودکامگی چین، پایان دادن به جنگهای وحشتناک و مهار تغییرات آب و هوایی از خطر فروپاشی رهایی میابد.