مرصاد جمالی

مرصاد جمالی، پژوهشگر حوزه امنیت بین الملل
2 نگاشت
0 نظرات

مقالات

وحدت امنیتی در منطقه قفقاز (بخش دوم: ترکیه و هویت سازی در قفقاز جنوبی)

از قرن هجدهم، جریان پان ترکیسم به عنوان یک ایدئولوژی الحاق گرایانه منطقه قفقاز را تحت تاثیر خود قرار داده است و در این بین، ترکیه همواره به عنوان مدافع و ترویج کننده آن شناخته شده است. این حمایتگری از جانب ترکیه دارای سبقه تاریخی خاصی است که از مجمع های پان ترک دوران حکومت عبدالحمید نشات گرفته است و منجر به شکل گیری کشور نیز شد. بدین ترتیب این کشور، حوزه نفوذ خاصی را برای ترویج ایدئولوژی خود تعریف کرده است که منطقه قفقاز به عنوان حوزه اصلی امنیتی این سیاست در مرکز توجهات قرار دارد و ایجاد دوقطبی هایی با محور حمایت از ترک های قفقاز همواره توسط این کشور دنبال شده است.

وحدت امنیتی در منطقه قفقاز (بخش اول: پان ترکیسم)

مقدمه نگرانی های امنیتی جمهوری های قفقاز به اندازه کافی با کشورهای همسایه مرتبط است...