مرصاد جمالی

مرصاد جمالی، پژوهشگر حوزه امنیت بین الملل
4 نگاشت
0 نظرات

مقالات

آتش زیرخاکستر: بحران روابط ایران و آذربایجان

ایران و جمهوری آذربایجان به علت وجود مناسبات تاریخی خاص و ادعاهای سرزمینی که...

طالبان و تهدید امنیتی در آسیای مرکزی

پس از خروج آمریکا، نیروهای طالبان با سرعت باور نکردنی سراسر افغانستان را درنوردیده و سرانجام شهر پایتخت کابل را تصرف کردند. دولت افغانستان که توسط ایالات متحده ایجاد، تأمین مالی و آموزش شده بود، در برابر حمله طالبان تسلیم شد تا بار دیگر، پیچیدگی تحلیل مسائل این کشور نمایان شود. در این بین، حضور مجدد طالبان می¬تواند آسیای مرکزی را با چالش های متعدد مواجه کند، از جمله ناامنی مجدد مرزهای این کشور با تاجیکستان و گسترش تروریسم در منطقه که تلاش آمریکا در مقابله با آن به شکست انجامید و هم¬اکنون نیز آینده¬ روشنی در انتظار آن نیست. تاجیکستان به عنوان یکی از همسایگان مهم افغانستان که دارای جهت¬گیری مشخصی درباره تحولات پنجشیر است، بیش از پیش نگران امنیت ملی ومنافع تاجیک ها در افغانستان است.

وحدت امنیتی در منطقه قفقاز (بخش دوم: ترکیه و هویت سازی در قفقاز جنوبی)

از قرن هجدهم، جریان پان ترکیسم به عنوان یک ایدئولوژی الحاق گرایانه منطقه قفقاز را تحت تاثیر خود قرار داده است و در این بین، ترکیه همواره به عنوان مدافع و ترویج کننده آن شناخته شده است. این حمایتگری از جانب ترکیه دارای سبقه تاریخی خاصی است که از مجمع های پان ترک دوران حکومت عبدالحمید نشات گرفته است و منجر به شکل گیری کشور نیز شد. بدین ترتیب این کشور، حوزه نفوذ خاصی را برای ترویج ایدئولوژی خود تعریف کرده است که منطقه قفقاز به عنوان حوزه اصلی امنیتی این سیاست در مرکز توجهات قرار دارد و ایجاد دوقطبی هایی با محور حمایت از ترک های قفقاز همواره توسط این کشور دنبال شده است.

وحدت امنیتی در منطقه قفقاز (بخش اول: پان ترکیسم)

مقدمه نگرانی های امنیتی جمهوری های قفقاز به اندازه کافی با کشورهای همسایه مرتبط است...