موسسه خاورمیانه

1 نگاشت
0 نظرات

مقالات

عرضه اینترنت نسل پنجم ارتباطات در خاورمیانه: شکاف بیشتر بین کشورهای خلیج فارس و همسایگان آن

انقلاب تکنولوژی 5G آماده است تا جامعه را در خاورمیانه به طور برگشت ناپذیری...