حسین آقازیارتی

1 نگاشت
0 نظرات
حسین آقازیارتی، دانشجوی ارشد روابط بین الملل، حوزه مطالعاتی اورآسیای مرکزی با محوریت فدراسیون روسیه و ایالات متحده. علایق مطالعاتی جامعه شناسی بحران، امنیت اجتماعی، بازاریابی سیاسی و افکار عمومی

مقالات