کریس اوگدن

1 نگاشت
0 نظرات
کریس اوگدن مدرس ارشد/دانشیار حوزه امنیت آسیا است. او درسال 2010 میلادی به دانشگاه سنت اندروز پویست و پژوهش او درباره روابط بین هویت ملّی، امنیت و سیاسی داخلی در جنوب آسیا و آسیای شرقی بود. او همچنین به مساله ظهور قدرت های بزرگ اقتدارگرا در سطح سیاست جهانی و ظهور نظم چین در سطح جهان پرداخته است. اوگدن همچنین به نقش هنجارها و هویت در روابط بین الملل و کاربردهای تحلیلی رواشناسی اجتماعی اهتمام دارد. او پیش از این، در دانشگاه های ادینبورگ، گلاسکو و دورهام و دانشگاه چینی هنگ کنگ تدریس کرده است. در سال 2018 میلادی اوگدن شبکه تحقیقاتی دانشمندان اروپایی روابط بین الملل آسیای جنوبی (ESSAIR) را تاسیس کرده است.

مقالات