گروه فلسفه و نظریه

«مجمع ایرانی دفاع از حقیقت» معتقد است که منازعات نوین در عصر حاضر، رابطه‌ای گسترده با مفهوم اقناع، منطق و فلسفه دارد. البته پر واضح است که در این بخش به دنبال مشاجرات بی‌پایان فلسفی و منطقی به شیوه آکادمیک آن نیستیم، بلکه هدف در این عرصه ارائه منطق اصلی در پس رویدادها و اندیشه حاکم بر بازیگران نظام بین‌الملل است. از یکسو برآنیم تا منطق غایی جمهوری اسلامی ایران در روابط فرهنگی و سیاسی خود با دیگر ملل و فعالیت‌های آن در سطح بین‌المللی را بی‌ هیچ پیرایه شفاف کرده یا در راستای بهبود این منطق گام برداریم. از سوی دیگر، معتقدیم اگر انتقال معنای انقلاب به دیگر جوامع و برقراری روابطی نه صرفا سودمحور بلکه گفتمان محور، از وظایف انقلاب کبیر اسلامی بوده است، فهم روند اقناعی و نظامات معنایی در دیگر جوامع اهمیتی شگرف می یابد. از همین رو کشف این روندها نیز از دستور کارهای میز مطالعاتی فلسفه و نظریه خواهد بود.