پرونده ویژه "چین، هژمونی نوپدید"

شاید برخی عنوان کنند سیستم سیاسی چین مانع از آن است که این کشور به یک هژمون جهانی تبدیل شود، فارغ از این دیدگاه، اهمیت این موضوع که چین به عنوان یک هژمون مطرح است، ما را براین داشته است تا در یک پرونده تحصصی، به بررسی ظرفیت‌های چین به عنوان یک هژمون جدید بپردازیم.